Maison d'Ulysse, gîte in de Provence

Volg ons

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

Onze site vraagt bezoekers niet om zich bij naam in te schrijven en registreert bezoekers niet alleen om de pagina's te raadplegen. In bepaalde gevallen (delen van functionaliteiten en sociale modules, contactformulieren, deelname aan een wedstrijd, online betaling, enz.) kan u echter worden gevraagd om persoonlijke gegevens achter te laten (achternamen, voornamen, telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen, enz.) De verplichte of facultatieve aard van de gegevens wordt op het moment van verzamelen aangegeven met een sterretje. Waar van toepassing kan het verzamelformulier vergezeld gaan van een aankruisvakje waarmee u kunt accepteren of weigeren dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden namens derden en/of worden doorgegeven aan derden. We verzamelen geen gevoelige gegevens, d.w.z. gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen of uw lidmaatschap van een vakbond, of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of seksleven. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bovendien gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw surfgedrag (met name cookies, uw IP-adres, de pagina's die u hebt bezocht en de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd) en uw terminal (gebruikte browsertype, model en versie van uw besturingssysteem, schermresolutie, aanwezigheid van bepaalde plug-ins, enz.) We voeren ook een geschatte geolocatie van uw woonplaats uit. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te stellen over het gebruik van onze site om deze relevanter te maken, om bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in onze producten en om u op en buiten onze site reclameaanbiedingen te doen die aansluiten bij uw interessegebieden en eventueel uw woonplaats.

Cookies

Zie de speciale pagina die beschikbaar is in het cookiebeheervenster van de site.

Ontvangers van gegevens

De ontvanger van de verzamelde gegevens van onze site is het bedrijf La Maison d'Ulysse.

Uw rechten

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen:1. Met betrekking tot gegevens die via het contactformulier zijn verzameld: deze rechten kunnen rechtstreeks bij ons worden uitgeoefend. U kunt ook onze specifieke informatiepagina over cookies raadplegen om, indien u dit wenst, het plaatsen van cookies tijdens het surfen op onze site te weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, bedrijfsnamen, handelsmerken, logo's, rasnamen, tekeningen, slogans of, meer in het algemeen, alle onderscheidende tekens, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuals, databases, formulieren, de site zelf en al deze elementen) is beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht.
Elk gebruik en/of reproductie en/of weergave van de genoemde bedrijfsnamen, merken, logo's, rasnamen, tekeningen, slogans of meer in het algemeen alle onderscheidende tekens, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuals, database, vormen van de site zelf en al deze elementen, raadpleegbaar op de website is strikt verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van La Maison d'Ulysse.
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, afdrukken, reproduceren, weergeven, aanpassen, gebruiken, wijzigen, vertalen of distribueren van de inhoud van deze site, door welk procédé dan ook, is onwettig en vormt een daad van namaak - met uitzondering van privékopieën die uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik van de kopieerder - en/of een daad van oneerlijke concurrentie en/of een daad van parasitisme, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet- of regelgeving.
Het maken of gebruiken van hyperlinks naar een of meerdere pagina's van de site of naar een van de elementen ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Maison d'Ulysse.
De site bevat hyperlinks naar andere sites. Maison d'Ulysse kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en/of verwezen en voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruikers.

Toegankelijkheid/toegankelijkheid

Alle informatie en documenten toegankelijk via deze site worden geleverd "as is" en "zonder enige vorm van garantie". Maison d'Ulysse geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie. Maison d'Ulysse is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten, weglatingen en gedeeltelijke informatie op deze site. Maison d'Ulysse behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar site te wijzigen of te corrigeren op elk gewenst moment. Gebruikers maken gebruik van de gegevens en informatie op de site onder hun eigen en volledige verantwoordelijkheid.
La Maison d'Ulysse streeft ernaar deze site toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. De toegang tot deze site of een deel ervan kan worden gewijzigd, opgeschort of zelfs onderbroken in geval van onderhoud, bijwerking of om welke andere reden dan ook, naar goeddunken van La Maison d'Ulysse, met name om technische of juridische redenen.
La Maison d'Ulysse kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze wijzigingen, onderbrekingen of zelfs onderbrekingen, voor directe of indirecte schade, verlies of nadeel van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of uit informatie verkregen via deze site. Alle informatie, teksten, presentaties, documenten en foto's beschikbaar op deze site zijn niet contractueel en worden louter ter informatie gegeven.
Bovendien kan La Maison d'Ulysse niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de infectie van de computerapparatuur van de gebruikers door een virus of een andere computerinfectie. Het is aan hen om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen virussen wanneer zij de site bezoeken of documenten downloaden van de site.


Toepasselijk recht


Op deze site en de gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Franse recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot deze site en de wettelijke vermeldingen zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel is gevestigd.